NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

Hlavním předmětem naší činnosti je zpracování projektové dokumentace všech stupňů v oblasti dopravních staveb.

 • Intravilán
  • Městské komunikace a další veřejná prostranství – rekonstrukce i novostavby
  • Křižovatky
 • Extravilán
  • Polní a lesní cesty
  • Cyklostezky
  • Úpravy křižovatek
 • Doprava v klidu
  • Parkovací a odstavné plochy
  • Dopravní řešení hromadných garáží
 • Nemotoristické komunikace
  • Chodníky
  • Cyklostezky
  • Parkové cesty
 • Dopravní řešení obytných celků a průmyslových nebo skladových areálů
 • Dopravní značení
  • Projekty dopravního značení
  • Návrh dopravně inženýrských opatření

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

Nabízíme nejen projekční služby, ale pro zachování komplexního pohledu na problematiku dopravy zpracováváme dopravně inženýrské studie, dopravní průzkumy i jejich vyhodnocení. V rámci řešení problematiky dopravy posuzujeme intenzity úseků komunikací a směrů v křižovatkách. Provádíme profilové i směrové průzkumy na území měst a na jejich základě navrhujeme příslušná dopravní opatření.

 • Studie dopravních řešení
  • Dopravní generely měst a obcí
  • Generely jednotlivých druhů dopravy
  • Studie dopravy v klidu
 • Dopravní průzkumy a měření
  • Intenzity dopravy
  • Měření rychlosti
 • Posuzování kapacit
  • Komunikací
  • Křižovatek
  • Napojení
 • Pasporty
  • Komunikací
  • Dopravního značení

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT A BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE

V současné době naše firma disponuje třemi školenými auditory bezpečnosti pozemních komunikací – Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař a Ing. Vít Ondráček. V tomto složení jsme schopni provádět jak bezpečnostní audity, tak bezpečnostní inspekce. Celý tým má dlouholeté odborné zkušenosti s prováděním těchto prací. Na základě provedených bezpečnostních auditů a inspekcí navrhujeme i opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Poskytujeme všechny služby související s implementací Směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury:

 • Posouzení dopadu zvažované investice na bezpečnost silničního provozu ve variantách řešení
 • Bezpečnostní audit
 • Bezpečnostní inspekci
 • Řešení nehodových lokalit

SLUŽBY NABÍZENÉ VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ODBORNÍKY

Některé specializované činnosti nabízí firma prostřednictvím stálých a osvědčených subdodavatelů.

Aby naši zákazníci nemuseli řešit koordinaci více profesí a dostali projekt tzv. na klíč, jsme schopni zajistit:

 • Průzkumné práce
  • Geodetická zaměření
  • Geologické a hydrogeologické průzkumy
  • Dendrologické průzkumy
 • Projekční práce
  • Veřejné osvětlení
  • Sadové úpravy
  • Odvodnění a kanalizace
  • Inženýrské objekty (lávky, mosty, opěrné zdi)
  • Přeložky inženýrských sítí
 •  Ostatní
  • Dopravní modely a simulace
  • Vizualizace
  • Hlukové studie, hluková měření