GDPR

GDPR

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení databáze obchodních partnerů

Projekce dopravní Filip, s.r.o. jako správce osobních údajů Vám poskytuje toto oznámení o zpracování Vašich osobních údajů. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím telefonní linky +420 416 831 624, případně prostřednictvím emailu projekce@pdprojekce.cz.

  1. Vaše osobní údaje shromažďujeme z důvodu, abychom mohli plnit úkoly vyplývající ze vzájemných smluvních vztahů nebo z oprávněného zájmu Projekce dopravní Filip, s.r.o. Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů zpracováváme i Vaše osobní údaje za účelem udržování vzájemných kontaktů, informování o skutečnostech týkajících se vzájemných zájmů.
  2. Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
    • adresní a identifikační osobní údaje – zejména příjmení, jméno, titul, datum narození, telefon, e-mailová adresa, IČ, DIČ, bankovní účet,
    • popisné osobní údaje –zejména název a adresa organizace, pracovní zařazení.

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Pro zpracování Vašich osobních údajů nevyužíváme žádného externího zpracovatele.

S Vašimi osobními údaji není prováděno ani automatizované zpracování, ani profilování. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, Vaše osobní údaje ne předáváme cizímu subjektu do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným příjemcům, pokud to však výslovně vyžaduje příslušný zákon nebo jiný právní předpis. V tom případě mohou k Vašim osobním údajům získat přístup orgány veřejné moci.

Podle nastavených vnitřních zásad, resp. u některých dokumentů v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem, který stanovuje skartační lhůtu pro Vaše osobní údaje na 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim za jednorázový administrativní poplatek 50,-Kč. Společnost Projekce dopravní Filip, s.r.o. je oprávněna v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, a to ve výši 500 Kč. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi pracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu Projekce dopravní Filip, s.r.o. máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.

V případě, že bude námitka neoprávněná, lze odmítnout námitce vyhovět. Vaše žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky. Vyřídíme v zákonem stanovené lhůtě 30 dní.

V případě, že si přejete na nás obrátit se žádostí o výpis z databáze Vašich evidovaných osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím webového formuláře, kdy po zaplacení administrativního poplatku bude tato informace zpracována. Informaci si bude možné vyzvednout osobně na adrese společnosti, a to po ověření totožnosti nebo je možné informaci zaslat prostřednictvím Vaší datové schránky.

V případě, že si přejete na nás obrátit se žádostí, podnětem nebo námitkou, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, telefonicky či osobně na adrese Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem nebo prostřednictvím datové schránky „hwdi28i“.

Váš podnět bude předán odpovědnému zaměstnanci Projekce dopravní Filip, s.r.o., který se bude následně zabývat Vaší žádostí, podnětem, nebo námitkou a bude s Vámi spolupracovat pro vyřešení Vaší žádosti, podnětu nebo námitky. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.