Praha-Čakovice – Různé akce

Doprava v klidu v lokalitě u stadionu

Datum DUR 2016-2019; DSP 2019-2020
HIP Ing. Pavel Soukup

Popis Řešené území se nachází v MČ Praha-Čakovice, na jejím JV okraji. Oblast je vymezena ulicemi Ke Stadionu, Kysucká, Něvská a Svitavská. Projekt řešil výstavbu parkovacích stání podél
stávajících komunikací, výstavbu nových chodníkových ploch spolu s návrhem vsakovacích zařízení pro zajištění odvodnění parkovacích ploch.  Parkovací a odstavné plochy byly navrženy v místech stávajících nezpevněných ploch, které již z velké části byly k parkování a odstavování vozidel využívány a neplnily funkci zeleně. Součástí projektu byla také rekonstrukce VO v řešeném území.

Stavba č. 3119 TV Čakovice, ETAPA 0038 K Sedlišti

Datum Studie duben 2016; realizace podzim 2016 – jaro 2017.
HIP Ing. Pavel Soukup
Zhotovitel Pragis, a.s.

Popis Rekonstrukce ulice K Sedlišti v délce cca 340 m, jednalo se o celý úsek ulice od křižovatky s ulicí Ke Stadionu až k železniční trati. Ve studii byly navržena variantní možnosti řešení, na základě jedné z variant byla provedena rekonstrukce (souvislá údržba) celé ulice. Cílem navrhovaného stavu bylo zvýšení bezpečnosti provozu, rekonstrukce stávající vozovky na hraně životnosti, zajištění odvodnění komunikace a celkové zvýšení kvality veřejného prostoru.

Souvislá údržba ul. Ostravická

Datum Dokumentace 10/2016; realizace 2016/2017.
HIP Ing. Pavel Soukup
Zhotovitel Eurovia CS, a.s.

Popis Předmětem stavby byla souvislá údržba vozovky a chodníků v ulici Ostravická (v úseku Dyjská – Oderská). Projekt řešil opravu asfaltových krytů (výměna svrchních živičných vrstev) a navazujících chodníků (betonová dlažba). V ulici Ostravická byla navržena oprava vozovky a některých přilehlých chodníků v úseku Dyjská – Oderská v délce cca 235 m. V úseku Dyjská – Svitavská byla navržena oprava chodníků na obou stranách, v úseku Svitavská – Oderská zůstal stávající chodník na severní straně zachován. Součástí bylo zpracování dopravně-inženýrských opatření.

Souvislá údržba ul. Krystalová

Datum Dokumentace 10/2016; realizace 2016/2017.
HIP Ing. Pavel Soukup
Zhotovitel Pragis a.s.

Popis V ulici Krystalová byla navržena oprava vozovky a přilehlých chodníků v celé její délce, tj. cca 430 m. Byla navržena oprava vozovky a chodníků na obou stranách v úseku mezi ulicemi Schoellerova – Řepová a Řepová – Bělomlýnská.

Souvislá údržba ul. Oderská

Datum Projekt 10/2016; realizace 2017/2018.
HIP Ing. Pavel Soukup

Popis V ulici Oderská byla navržena oprava vozovky a některých přilehlých chodníků v úseku Cukrovarská – Něvská v délce cca 220 m. V úseku Cukrovarská – Ostravická byla navržena pouze
oprava vozovky, v úseku Ostravická – Něvská byl opraven i chodník na východní straně. Součástí dokumentace byla i příprava pro nový přechod pro chodce u křižovatky s ulicí Jizerská a úprava nároží u křižovatky s ulicí Něvská.

Další akce:
Čakovice – zastávka u nádraží

Related Projects