Hostivice – ulice Litovická

Akce
Zpracování studie řešení optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064

Investor
Město Hostivice

Hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Soukup

Termín
Červenec 2019 – únor 2020 (studie)

Spolutvůrci
Uhlík Architekti
MgA. Ing. arch Petr Uhlík, Ing. et Ing. arch Jakub Med
(krajinářské řešení, prostor Náměstí 1. máje, připomínka kaplí Hájecké cesty, vizualizace)

RYVE Projekt
Ing. Roman Veselý
(návrh veřejného osvětlení)

Popis

Předmětem studie byl návrh úprav uličního prostoru komunikace ul. Litovická v mezikřižovatkovém úseku od ul. Čsl. Armády po napojení silnice III/00513 na konci města Hostivice, za ulicí Za Tvrzí.

Základním úkolem studie dle zadání byl návrh celkové rekonstrukce celého uličního profilu dotčené komunikace, včetně vybraných přilehlých veřejných prostranství. Zpracovaná studie bude sloužit jako podklad pro následné zpracování projektové dokumentace. Předmětem plnění jsou architektonické, dopravně technické, stavební a sadové úpravy uličního prostoru Litovické ulice. Dle zadání mělo být výsledkem řešení vytvoření nové městské třídy v centrální části města Hostivice, která zajistí zvýšení bezpečnosti a vyvážení
požadavků všech účastníků provozu – vozidel, pěších a cyklistů. Zároveň měl být kladen důraz na kvalitní architektonické a materiálové řešení ulice jako celku i jednotlivých prostorů (chodníky, náměstí, parky, ostatní přiléhající veřejná prostranství atd.) včetně návrhu mobiliáře a drobné architektury. Podmínkou návrhu bylo dopravní zklidnění řešeného území.

Dle zadání bylo při návrhu uvažováno zejména s následujícími opatřeními:
• optimalizace šířek jízdních pruhů,
• integrace prvků zklidnění dopravy (dopravní ostrůvky, vysazené plochy apod.),
• rozšíření ploch pro pěší vč. doplnění prvků pro samostatný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace,
• optimalizace prostoru autobusových zastávek,
• optimalizace poloh stávajících a doplnění nových přechodů pro chodce, včetně případného doplnění o místa pro přecházení v místech potřeby,
• optimalizace parkování rezidentů podél dotčené komunikace na základě analýzy parkování,
• posouzení vhodnosti integrace cyklistické dopravy do uličního profilu.

Součástí zadání studie bylo dále:
• průzkum dopravy v klidu v celé délce ulice Litovická,
• průzkum dopravy v klidu a její obrátkovosti u školy a školky,
• identifikace všech inženýrské sítí v území,
• návrh konceptu nového veřejného osvětlení v řešené lokalitě,
• vhodné architektonické řešení připomínky kaplí č.14 a 15 poutní cesty do Hájku,
• záborový elaborát k identifikaci majetkoprávního uspořádání v území,
• vizualizace se zákresem do fotografie,
• samostatnou součástí odhad investičních nákladů,
• projednání se správcem komunikace (KSÚS) a dotčenými orgány státní správy (zejména PČR, OD MÚ Černošice).

Celá studie je k dispozici ke stažení na webu města Hostivice, včetně později dopracovávaného návrhu parku u Litovického rybníka.

Related Projects