Libochovice – Revitalizace autobusového nádraží

Akce
Libochovice – revitalizace autobusového nádraží a parkoviště

Objednatel
Město Libochovice

Hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Soukup

Termín
12/2017 – 4/2018 (STUDIE), 8/2018 – 3/2019 (DUR+DSP, DPS), realizace 04/2021 – 03/2022

Rozpočtové náklady
24 mil. Kč bez DPH

Realizované činnosti
Studie, DUR+DSP, DPS, inženýrská činnost, autorský dozor

Spolutvůrci
RYVE-projekt s.r.o. (objekty elektro, voda a kanalizace), Krajinářská architektura m2 (krajinářské úpravy), mmcité+ (přístřešek)

Popis
Předmětem projektu byla revitalizace prostoru Libochovického autobusového nádraží spolu s přilehlým parkovištěm. Cílem byl návrh plně funkčního uzlu veřejné dopravy, který nabídne kvalitní veřejné prostory pro všechny obyvatel města i jeho návštěvníky. Navržené řešení s ohledem na okolí a přirozené vazby v území nabízí kvalitní veřejný prostor vyhovující stávajícím i budoucím požadavkům veřejné dopravy, samozřejmostí je bezbariérová přístupnost pro všechny osoby. Zároveň zachovává možnost parkování osobních vozidel na přilehlém parkovišti P+R.

Základním cílem návrhu byla jasná a jednoznačná definice prostoru při snaze o nalezení rovnováhy mezi jednotlivými plochami. Poměr mezi plochou autobusového nádraží a plochou parkoviště zůstává přibližně zachován (i z důvodu možné etapizace výstavby), výrazně se navyšují plochy pro pěší a plochy vegetace na úkor stávajících monotónních betonových ploch, které dosud využívaly autobusy a automobily. Cílem nebylo vytvářet prostor, který by svým charakterem konkuroval prostorům náměstí nebo zámku, ale vytvoření nenápadného, avšak důstojného prostoru pro cestující veřejnou dopravou, kde budou moci komfortně čekat na autobus. Důležitým aspektem návrhu bylo také propojení navazujících ulic – prostor autobusového nádraží tak tvoří spojnici navazujících ploch, nikoliv bariéru jako dosud.

Prostor parkoviště zůstává zachován přibližně ve stávajícím rozsahu, kapacity tohoto parkoviště lze vnímat jako vítanou alternativu k parkování na náměstí 5. května, které bývá při konání kulturních a jiných akcí zahlceno automobily. Z tohoto důvodu zde byla snaha o umístění co nejvyššího počtu stání, která mají využití jak pro dojíždění za prací, tak pro návštěvníky města.

Rozsah dokumentace

Rozsah dokumentace

 • Objekty pozemních komunikací
  • SO101 – Autobusové nádraží
  • SO102 – Parkoviště
 • Vodohospodářské objekty
  • SO301 – Odvodnění a vodovodní přípojka
   • 1 – Odvodnění
   • 2 – Vodovodní přípojka
 • Elektro a sdělovací objekty
  • SO401 – Veřejné osvětlení
  • SO402 – Přeložka a ochrana vedení CETIN
  • SO403 – Přípojka vedení CETIN
  • SO404 – Informační systém – informační tabule
  • SO405 – Elektro a datové rozvody
   • 1 – Elektro rozvody – připojení osvětlení zastávek
   • 2 – Elektro rozvody – připojení IS
   • 3 – Datové rozvody – připojení IS
   • 4 – Elektro rozvody – dobíjecí stanice
 • Objekty pozemních staveb
  • SO701 – Mobiliář
   • 1 – Zastávkové přístřešky
   • 2 – Ostatní mobiliář
  • SO702 – Podzemní kontejnery
 • Objekty úpravy území
  • SO801 – Krajinářské úpravy

Related Projects