Litoměřice – Palachova ulice

Litoměřice – Palachova ulice

Akce
Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice, Palachova ulice

HIP
Ing. Milan Tesař

Investor
Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Datum
Projekt 4/2016. Realizace 2017 – 2018

Rozpočtové náklady

34,6 mil. Kč bez DPH / 41,9 mil. Kč s DPH

Realizace byla financována z investičních prostředků města Litoměřice a prostředku operačního programu iROP.

Realizované činnosti
projektová dokumentace DSP, DPS, inženýring, autorský dozor

Zhotovitel stavby
Eurovia CS, a.s.

Popis

Litoměřice jsou historickým královským městem s dochovaným centrem, které je vymezeno vnitřním okruhem tvořeným ulicemi Mrázova a Na Valech. Ulice Palachova, s jejím secesním
rázem, tvoří logickou spojnici mezi sídelní částí města, Horním nádražím a historickým centrem.

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce za účelem modernizace uličního prostoru ulice Palachova v Litoměřicích, včetně navazujícího prostoru ulice Sovova a Křižíkova. Rekonstrukce spočívala v prostorové optimalizaci stávajícího uspořádání hlavního dopravního a přidruženého prostoru s cílem celkového zklidnění dopravy, čímž bylo dosaženo podstatného zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v dotčené lokalitě, zejména pak pěších. Rozdělení jednotlivých funkčních ploch bylo navrženo vhodnou kombinací materiálového a prostorového řešení, došlo k vytvoření efektu samovysvětlující komunikace. Účelem stavby bylo také zvýšení celkové estetické a funkční úrovně řešeného prostoru. Součástí komplexního návrhu úprav nebylo jen dopravní řešení, ale i navazující inženýrské objekty – odvodnění komunikací a kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě. Stavba byla dále koordinována s rekonstrukcí inženýrských sítí v oblasti – kanalizace, plyn a vodovodní přípojky.

Významné části návrhu

 • Pozdvihnutí funkce veřejného prostoru nejen jako místa pro provoz vozidel, ale i jako místa pro život,
 • zklidnění křižovatek užitím zvýšených ploch a zlepšení podmínek chodců při přecházení zkrácením délky přecházené vozovky,
 • zvýšení podílu zeleně a jeho ucelení v pohledu uličních profilů,
 • zlepšení podmínek parkování – jasná organizace a zvýšení počtu stání,
 • výrazné využití přírodních materiálů – kamenná kostka, zádlažba „divočinou“, kamenné obruby,
 • užití moderního mobiliáře – lampy, lavičky, přístřešky MHD, stromové mříže,
 • zlepšení podmínek hromadné dopravy – nové bezbariérové zastávky,
 • předprostor kina Máj je místem pro setkávání, s vazbou na hromadnou dopravu,
 • předzahrádka vyhledávané restaurace slouží k oživení nároží,
 • křižovatka s ulicí Křižíkova získala nově větší plochy pro pobyt obyvatel,
 • zachování historického výlepového pylonu,
 • zpřehlednění dopravních situací a organizace dopravy,
 • křižovatka Sovova x Na Valech umožňuje lepší provoz cyklistů ve směru do/z centra města za pomoci osazení světelného signalizačního zařízení,
 • umístění podzemních kontejnerů pro tříděný odpad v lokalitě ulice Třebízského.

Ocenění

Revitalizace Palachovy ulice získala 2. místo v soutěži Stavba Ústeckého kraje 2018. Vyhlašování výsledků 8. ročníku se uskutečnilo 28. listopadu v rámci akce Stavební fórum v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hodnoceny byly stavby dané do užívání od ledna 2017 do prosince 2018.