Praha – Severní předpolí Hlávkova mostu

Akce
Dopravněinženýrská studie předpolí Hlávkova mostu

Objednatel
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1

Datum
Listopad 2020

Realizované činnosti
Studie

Popis
Řešená oblast se nachází v Praze 7 v předpolí Hlávkova mostu na levém břehu řeky Vltavy. Jde o poměrně exponovaný dopravní uzel, jež přivádí dopravu ze severního okraje Prahy a příměstských oblastí na severojižní magistrálu. V lokalitě se v současné době dle tvořených územních studií plánuje i masivní výstavba nového souboru budov. Území je tedy takto významné nejen pro místní část, ale především celoměstsky. Oblast není čistě automobilovým uzlem, ale svou polohou v blízkosti řeky a v rámci hranice MČ Praha 7 se stává také důležitým uzlem pěší a cyklistické dopravy. Postupně zde dochází k budování chráněných pěších tras pro překonání nadřazené dopravní sítě a budování tras pro cyklisty. I tyto aspekty jsou součástí řešení a jsou v dopravněinženýrské studii posuzovány.

Předmětem řešení této studie je především technický pohled na celou lokalitu. Na základě zadání bylo žádoucí posoudit již uvažované varianty uspořádání dopravních proudů v lokalitě a případně navrhnout řešení nová, která povedou k cíli, v podobě umožnění výstavby budovy filharmonie v severovýchodním kvadrantu mimoúrovňové křižovatky. Jednotlivé varianty byly posuzovány na základě dat z dopravních průzkumů a dopravních modelů poskytnutých zadavatelem. Jednalo se o data ze sčítání TSK a dopravní modely zpracované IPR. V průběhu řešení zakázky byly provedeny dodatečné dopravní průzkumy pro určení přesného počtu vozidel, jedoucího po uvažované rušené rampě v severovýchodním kvadrantu.

Dále byly ze strany TSK i zpracovatele provedeny dodatečné průzkumy pěších v oblasti stanice metra Vltavská a dále ve vazbě tohoto prostoru na směr Strossmayerovo náměstí. Z výsledků těchto průzkumů vyplývá poměrně vysoká intenzita pěších ve směru Strossmayerovo náměstí – Vltavská. Dle dat z provedených průzkumů je intenzita pěších za hodinu v hodnotě 600 ch/h. Měřeno v září od 7.30 do 8.30 dělba směrů je 1/3 a 2/3. Jedná se o poměrně silné zatížení pěšími, které spolu nese nutnost řízení přechodu pro chodce.

Řešením není a nemá být detailní technický návrh přemostění, či řešení urbanismu a architektury celé lokality. Zakázka se má zabývat především dopravněinženýrskými analýzami a návrhy uspořádání technického charakteru. Jasným cílem je vymezit řešení tak, aby fungovala dopravní síť při stávajícím i očekávaném zatížení.

Related Projects