Praha – Výtoň

Akce
Dopracování dopravní řešení ulic na Výtoni

Objednatel
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Datum
Podzim 2019, doplnění prosinec 2020

Realizované činnosti
Dopravně-inženýrská studie

Popis
Studie zadaná Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy měla za úkol řešit uspořádání ulic v okolí dopravního uzlu na Výtoni, v návaznosti na budoucí rekonstrukci železničního mostu a související vybudování nové vlakové zastávky. Úkolem této studie byl návrh konkrétního řešení ulic, signálních plánů a celkového fungování oblasti. Bylo nutné zohlednit silniční a tramvajovou dopravu, ale také cyklistické a pěší vazby v území. Závěry této studie budou sloužit jako podklad pro další stupně dokumentace. Cílem bylo optimalizovat rozsah automobilové dopravy a zároveň vytvořit přívětivý prostor pro pěší a cyklisty, který bude zajišťovat kvalitní vazbu mezi vlakovou a tramvajovou dopravou. V původním stavu se jedná především o uzel individuální automobilové dopravy s nepříliš jasnými vazbami. Dochází k průpletům vozidel pod jednotlivými oblouky mostu a odbočení jsou mnohdy nepřímá. V návrzích se uvažovalo s variantními možnostmi uspořádání.

Jako nejvhodnější řešení byla vyhodnocena Variantu 4, s jednou okružní křižovatkou v ulici Vnislavova. Důvodem pro výběr této varianty bylo její uspořádání, které není prostorově náročné na plochy pro vozidla. Dále možnost plynulého odbočení do všech směrů. Pro pěší poskytuje více prostoru v rámci přilehlých chodníkových ploch. Preferenci tramvajového provozu lze zdůraznit užitím SSZ na přilehlé stykové křižovatce. Z pohledu řešení Rašínova nábřeží a křižovatek s ním přímo souvisejících se jeví jako nejvhodnější jediná varianta a to ta, kde jsou rozšířeny nástupní ostrůvky tramvajové zastávky. A prostor pro levé odbočení je vymezen pod Výtoňským mostem i s drobným pojížděním tramvajového tělesa ve směru do centra. Pozitiva pro hromadnou dopravu byla spatřena především v zlepšení podjezdného profilu v tomto místě a dále pak při zlepšení komfortu v rámci zastávek hromadné dopravy. Preferovanou variantou je taktéž uspořádání s kompletní pěší zónou v ulici Svobodova.

Related Projects