Praha – Studie omezení vjezdu nákladních automobilů na MO

Akce
Návrh na omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12 m do hl.m. Prahy – znemožnění jízdy nákladních vozidel nad 12 m po části Chodovské a Štěrboholské radiály ve správě HMP (Brněnská MÚK Spořilov – východ, Spořilovská, MÚK Záběhlice, Jižní spojka, MÚK Štěrboholy, Štěrboholská spojka, MÚK Běchovice).

Objednatel
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1

Datum
Listopad 2016

Realizované činnosti
Studie

HIP
Ing. Pavel Soukup

Popis
Předmětem studie je návrh umístění svislého dopravního značení vyznačujícího zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 m na část Městského okruhu vymezeného úsekem MÚK Spořilov východ – Spořilovská spojka – MÚK Spořilov sever – Jižní spojka – MÚK Štěrboholy – Štěrboholská spojka – MÚK Běchovice západ. Cílem studie je návrh dopravního značení, které bude umístěno na jednotlivých křižovatkách na výše zmiňovaném úseku městského okruhu a bude informovat řidiče nákladních vozidel o zákazu vjezdu vozidel do uvedené oblasti.

Návrh vychází z Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1745 ze dne 19.7.2016 k návrhu na omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12 m do hl.m. Prahy.

V textové části studie je představeno řešené území a jeho rozsah spolu s popisem zvoleného konceptu provedení. Následuje popis navrhovaného dopravního značení na MÚK v řešeném úseku městského okruhu a poté jsou uvedeny návrhy dopravního značení na navazujících komunikacích, mimo přímo řešený úsek, které upozorňují na navrhované omezení. Součástí návrhu je i představení a zhodnocení variantních možností zákazu (např. časové omezení). Výkresová část obsahuje přehlednou situaci řešeného území, celkovou situaci zachycující koncept řešení omezení, detailní situace dopravního značení jednotlivých křižovatek včetně úprav směrového dopravního značení a situaci informativního dopravního značení na navazujících komunikacích.

Součástí studie je kapitola věnující se problematice projednání navrhovaného dopravního značení, obsahující seznam dotčených orgánů a subjektů. Samostatná část je věnována zhodnocení vlivů tohoto opatření na okolní komunikační síť.

Related Projects