Řevnice – vybudování bezpečných cyklotras

Akce

Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice

Objednatel

Město Řevnice, Nám. krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 40 Řevnice

Datum
Září 2017 – Březen 2018

Realizované činnosti
DSP, DPS, inženýring, AD

HIP
Ing. Pavel Soukup

Popis

Cílem projektu je vytvoření bezpečné cyklotrasy ve městě Řevnice, která propojí obytné oblasti města s areály škol, sportovními areály a dalšími objekty občanské vybavenosti. Trasa zároveň boční větví napojí vlakové nádraží. Je vedena dopravě méně významnými ulicemi, aby se vyhnula hlavním průtahovým komunikacím (jako jsou Čs. armády, Mníšecká a Pražská) a pouze je křížila.

Projekt vychází z „Vyhledávací studie vedení cyklistických tras na území města Řevnice“ (zpracovatel Projekce dopravní Filip s.r.o., 3/2017), navrhované úpravy jsou tedy v souladu s celkovou výhledovou koncepcí řešení cyklodopravy na území města. Navržené úpravy jsou několika druhů. Jedná se v první řadě o stavební úpravy celého uličního prostoru či lávky (jedná se o SO 101 ul. Švabinského, SO 102 ul. Pod Strání, SO 103 ul. 28. října a SO 201 lávka přes Nezabudický potok) v místech, kde stávající technický stav komunikací neumožňuje bezpečné vedení cyklistů. Dále se jedná o úpravy spočívající v aplikaci nového či úpravy stávajícího dopravního značení, svislého i vodorovného – SO 104. Součástí je i doplnění stojanů na kole v prostoru u základní školy v ul. Školní.

Projekt je koordinován s projektem navazujícího úseku ul. Švabinského a Karolíny Světlé (v úseku od ul. Čs. armády po ulici Selecká; zpracovatel EKIS, září 2015), výhledovými úpravami křížení s ul. Čs. armády a Mníšecká (v obou případech řešeno jako zvýšené křižovatkové plochy) a prodloužením části stávající dešťové kanalizace v ul. Pod Strání (SO 301). Všechny tyto úpravy budou řešeny samostatnými projekty a nejsou součástí této dokumentace, a budou povolovány samostatně.

Cílem města Řevnice je získat spolufinancování pro tuto akci z dotačního titulu IROP ITI pro rok 2018. Předmětem žádosti budou výše zmíněné stavební objekty SO101 – SO104 a SO201 spolu s projektem ulice Švabinského a Karolíny Světlé (v úseku od ul. Čs. armády po ulici Selecká; zpracovatel EKIS, září 2015). V případě stavebních úprav celých uličních prostor se vždy jedná o spolufinancování, dle pravidel dotačního titulu.

Aktuální stav
Projekt má vydané pravomocné stavební povolení, byla odevzdána také dokumentace pro provedení stavby. V červenci 2021 byla zahájena realizace 1. etapy projektu, zahrnující novou lávku v Havlíčkových sadech včetně přilehlých částí Švabinského ulice. Celkové předpokládané náklady byly 7,3 mil. Kč z toho dotace činila 3,2 mil. a spoluúčast 4,1 mil. Kč. V listopadu 2011 byla realizace první etapy dokončena, stavba byla předána 15.11.2021 a 8.12.2021 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Realizace zbylých částí bude probíhat dle potřeb města.

Related Projects