Řevnice – studie vedení cyklotras

Akce
Město Řevnice – vyhledávací studie vedení cyklistických tras

Objednatel
Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Datum
Leden 2017 – březen 2017

Realizované činnosti
STUDIE

HIP
Ing. Pavel Soukup

Popis
Studie řeší možnosti vedení cyklistických tras na území města Řevnice. Cílem je navrhnout síť tras po místních a účelových komunikacích města Řevnice, která bude propojovat obytné oblasti města se všemi cíli celoměstského i nadměstského významu.

Studie reflektuje stávající vedení cyklistických tras a stávající cyklopreferenční opatření v území, přičemž vychází z územního plánu, který zpracoval Ing. arch. Pavel Hnilička, nad rámec územního plánu navrhuje další nové možné lokality pro vedení tras nebo naopak nevhodné lokality obchází po jiných komunikacích.

Trasy jsou navrhovány různého druhu – v rámci HDP (bez dalších úprav, vyznačený piktogramový koridor, cykloobousměrka atd.), vedení tras po samostatných stezkách, bodové stavební úpravy (úpravy křižovatek a jiných problematických míst).

Hlavním účelem je tedy koncepční vytipování vhodných míst pro bezpečné vedení cyklistů, studie zároveň předkládá konkrétní doporučené způsoby v daných místech (někdy s variantním řešením).

Aktuální stav
Studie byla odevzdána objednateli, který zvolil úseky určené k realizaci. Následně bude zpracována projektová dokumentace vyššího stupně.

Related Projects