Štětí – Plochy okolo kina

Akce
Štětí – Oprava ploch u kina

Objednatel:
Město Štětí

Datum
Květen 2017 – červenec 2017

Realizované činnosti
Studie, DUR, DSP, DPS, inženýring

HIP
Ing. Pavel Soukup

Popis

Předmětem projektu je celková rekonstrukce zpevněných ploch okolo budovy kina ve městě Štětí. Je zde navržena celková oprava plochy před vstupem do kina dle návrhu akad. arch. Jakuba
Cajthamla, oprava okolních chodníků a chodníků napojujících se na plochy pro pěší v blízkém okolí. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a uživatelský komfort při užívání veřejných prostor v okolí kina a zároveň zvýšit estetickou hodnotu celého veřejného prostoru. Součástí je doplnění mobiliáře v dotčených prostorech. Dochází zde k celkové opravě prostor, aby byla posílena jejich pobytová funkce. Z hlediska dopravní funkce dochází k vymezení několika parkovacích stání pro obsluhu kina a zároveň ke zřízení pěší zóny na plochách okolo kina (s povoleným vjezdem cyklistů a dopravní obsluhy). Předmětem projektu byla také fontána v prostoru před kinem (projektová dokumentace firma D-plus, a.s.), vodovodní, kanalizační a elektro přípojky spolu s přeložkou dvou lamp veřejného osvětlení.

Aktuální stav
Celý projekt má vydané stavební povolení, stavební úpravy by měly být zahájeny na jaře 2018, po výběru zhotovitele.

Podobné projekty