Štětí – různé akce

Pro město Štětí jsem již zpracovali celou řadu projektů, zde uvádíme některé z nich.

Oprava ul. Komenského I. a II. etapa

Datum Dokumentace 6/2015 (I. etapa) a 6/2016 (II. etapa). Realizace 8/2016
HIP Ing. Vít Duda (I. etapa), Ing. Pavel Soukup (II. etapa)
Zhotovitel Stavební firma Neumann s.r.o.

Předmětem projektu byla rekonstrukce celého uličního prostoru (vozovky a přilehlých chodníků) v ul. Komenského. Projekt byl rozdělen do dvou etap – v I. etapě byla řešena cca 130 m dlouhá část, která je na východní straně napojena na ulici 9. května a na západní straně na ulici Dlouhá. Ve II. etapě byl řešen úsek délky cca 170 m, který byl na západě ohraničen ul. 9. května, na východě ul. Palackého. Byla navržena celková rekonstrukce (tj. všech konstrukčních vrstev) v celé šíři uličního prostoru. Šířku uspořádání zůstalo zachováno, došlo zde pouze k osazení nových obrub, nová vozovka je z asfaltobetonu a chodníkové plochy z betonové dlažby. Při stavbě se realizovaly obě etapy zároveň, realizace přímo navazovala na rekonstrukci rozvodného tepelného zařízení v téže ulici, zároveň proběhla i výměna veřejného osvětlení.

Rekonstrukce ulic Palackého, Lukešova a Pivovarská

Datum Dokumentace 2018-2019. Realizace 2019-2020
HIP Ing. Filip Jakl

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce uličních profilů třech ulic ve městě Štětí. Ulice Lukešova byla řešena v úseku od ulice Palackého až na její východní konec – cca 135 m.
V této ulici došlo k částečné změně šířkového uspořádání. Původně se v ulici nacházely dva úzké chodníky o šíři max. 1,25 m. Z důvodu potřeby vyřešení výškového rozdílu mezi šachtami horkovodu a okolním povrchem a vyřešení odvodnění bylo přistoupeno ke zrušení jednoho z chodníků a k vytvoření plnohodnotného chodníku na opačné straně v základní šířce 1,5 m. Tato šířka dále umožnila užívání chodníku i osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a umístění veřejného osvětlení. Šířka vozovky 5,8 m byla zachována. Součástí této ulice byla i výstavba nových parkovacích stání pro osobní automobily a dodávky a dále obratiště pro dodávkové automobily. Další součástí bylo vsakovací zařízení umístěné na konci této ulice.

Ulice Palackého bude rekonstruována v celé její délce (cca 360 m) se základní šířkou vozovky 6,5 m (v jednom úseku zúžená na 5,5 m), s chodníky po obou stranách mezi ulicemi Pivovarská a
Radouňská a s chodníkem jen po jedné straně mezi ulicemi Pivovarská a Cihelná. Šířka těchto chodníků se pohybovala od 1,2 po 2,0 m. Na konci staničení došlo k rekonstrukci stávajících
parkovacích stání.

Ulice Pivovarská byla rekonstruována v úseku mezi ulicemi Palackého a 9. května v délce cca 170 m. Byla též rekonstruována v původním šířkovém uspořádání, tedy s vozovkou šířky 6,0 m, a
chodníky o šířkách 1,3 a 1,75 m.

Přechod pro chodce 9. května

Datum Dokumentace 6/2020
HIP Ing. Filip Jakl

Projekt řeší vybudování nového přechodu pro chodce přes ulici 9. května, který bude zajišťovat zejména bezpečné přecházení pro děti z mateřské školky, která se nachází u tohoto přechodu.
V rámci této křižovatky, ani v její bezprostřední blízkosti neexistuje žádný přechod pro chodce ani jiný bezpečný způsob překonání ul. 9 května, která v současnosti tvoří hlavní spojnici mezi centrem města a mostem přes Labe. Přechod pro chodce bude doplněn o nasvětlení.

Parkování v ulici Alšova za objektem ROTO

Datum Dokumentace DUR+DSP, DPS 2019
HIP Ing. Filip Jakl

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky a chodníků spojenou s výstavbou nových parkovacích stání a propojovací komunikace. V současnosti se v prostoru nachází kromě vozovky a chodníků rozhlehlé nevyužité betonové plochy. Účelem stavby je uspokojení poptávky po parkování zvýšením počtu parkovacích stání v ulici a její celková rekonstrukce.

Parkovací plocha ulice Ostrovní

Datum Dokumentace DUR+DSP, DPS 2019-2020, realizace podzim 2020 (Metrostav Infrastructure s.r.o.)
HIP Ing. Pavel Soukup

Projekt řešil výstavbu nového parkoviště v ulici Ostrovní (mezi domy č.p. 474 a 475) a úpravu stávajících zálivů podél ulice v úseku u daných bytových domů. Celkem zde bylo navrženo 15
parkovacích stání v zálivech podél ulice a 18 stání na parkovišti ležícím mimo prostor místní komunikace. Součástí stavby byly i menší úpravy stávajících chodníkových ploch, výsadba zeleně,
vybudování VO, přeložka sdělovacích kabelů v místě navrhovaného parkoviště, ochrana dalších inženýrských sítí a také přesun plochy pro kontejnery na odpad.

Chodník a přechod v ulici Stračenská

Datum Dokumentace DUR+DSP, DPS 2018-2019
HIP Ing. Filip Jakl

Jedná se o novostavbu chodníku, který byl navržen v přidruženém prostoru ulice Stračenská po její jižní straně v úseku mezi mateřskou školou (čp. 561) a křižovatkou s ulicí Okružní. Původně se v místě stavby nacházela plocha zeleně a chodci tak jsou nuceni přecházet vozovku, nebo se případně pohybovat po vozovce. Aby byla zajištěna bezpečná a bezbariérová návaznost na okolní síť komunikací byly navrženy dva přechody pro chodce včetně nasvětlení a dvě místa pro přecházení. Součástí projektu bylo také vybudování vsakovacích zařízení pro likvidaci dešťových vod.

Oprava chodníků v ulici Radouňská a Družstevní

Datum Dokumentace DSP, DPS 2018, realizace stavby podzim 2020 (Insky s.r.o.)
HIP Ing. Filip Jakl

Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníků v ulici Radouňská po obou stranách v délce 218 m, rekonstrukce chodníků v celkové délce délce 95 m včetně přilehlého parkoviště před čp. 532,
(sportbar) a rekonstrukce chodníku v ulici Družstevní po jedné straně v délce 127 m. Součástí projektu byla také 4 místa pro přecházení.

Další akce
Štětí – Plochy okolo kina

Related Projects