Terezín – Rentranchement 5 (zpevněné plochy)

Terezín – Rentranchement 5 (zpevněné plochy)

Akce
Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v Terezíně, parkoviště u Retranchementu 5

HIP
Ing. Vít Duda

Investor
Město Terezín, náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín

Datum
DPS 2014, realizace 2015

Spoluautoři
Ing. Miroslav Polerecký – pozemní stavby

Zhotovitel stavby
Komastav DS, s.r.o.

Popis
Město Terezín prochází od roku 1989 velkými změnami a v důsledku opuštění budov ve městě armádou a jejich předáním do správy města se potýká s nutností nemalých investic do těchto nemovitostí. Týká se to jak opravy budov, tak především veřejných prostranství, přiléhajících k těmto budovám. Celé území města a tzv. Malá pevnost je památkově chráněno. Proto je nutné k rekonstrukcím přistupovat citlivě a s ohledem na minulost tohoto jedinečného, zachovalého pevnostního systému. Stavba bezprostředně navazuje na již zrekonstruovaný objekt tzv. Retreachementu 5. Jedná se o část pevnostního systému, který byl tzv. zadní linií celého opevnění. V minulosti byl jeho součástí tzv. stavební dvůr. Nacházely se zde kovárny, dílny, truhlárna, tesařská dílna a sklady na materiál. V době po druhé světové válce zde došlo k vybudování zázemí pro dopravu – nacházely se zde garáže, dílny a prostor olejové hospodářství (podzemní jímka na olej a PHM). A právě v tomto stavu převzalo město Terezín objekt. Garáže byly pronajaty a čekalo se na využití celého prostoru. Zásadou NPÚ Ústí nad Labem bylo navrácení podoby města, jeho budov a veřejných prostranství do podoby, kdy bylo funkčním pevnostním městem. Z tohoto pohledu bylo tedy nutná správná volba využití ploch ale především i materiálů. Tento přístup kladl vysoké nároky nejen na projektovou přípravu, ale i na realizační fázi, kdy bylo nutné pečlivě vybírat materiály a stavební postupy. Týkalo se to užití kamenných prvků ve vozovce, typu dláždění a stavebních postupů pro opravy obvodových zdí. V rámci projektové přípravy a stavby byly tyto postupy dodržovány a výsledkem je kvalitně řemeslně zpracované veřejné prostranství, které v současné době funguje jako předprostor muzea umístěného v objektu Retreachementu 5 a parkovací plocha pro návštěvníky města. Při projektové přípravě a realizaci stavby bylo nutné vypořádání nejen s materiály, ale i s výškovými rozdíly jednotlivých ploch a jejich spádováním. Součástí projektu nebyla jen parkovací plocha a navazující plochy pro pěší, ale i oprava obvodové zdi, směrem k silnici II/608.

Rozsah dokumentace

 • Objekty pozemních komunikací
  • SO101 – Zpevněné plochy
 • Mostní objekty a objekty zdí
  • SO201 – Obvodové zdi
 • Vodohospodářské objekty
  • SO301 – Odvodnění zpevněných ploch
 • Elektro a sdělovací objekty
  • SO401 – Veřejné osvětlení a parkovací systém