Vražkov – chodníky

Objednatel
Obec Vražkov
Vražkov 2
413 01 Roudnice nad Labem

Popis
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího přidruženého prostoru místních komunikací téměř v celé obci Vražkov (okr. Litoměřice). Jedná se především o rekonstrukci pěších komunikací dle zásad bezbariérového užívání. V rámci stavby dochází i k optimalizaci šířek jízdních pruhů, rekonstrukci nástupní plochy autobusové zastávky a vybudování vazeb na navazující místní komunikace včetně nových přechodů/míst pro přecházení. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a uživatelský komfort při užívání přidruženého prostoru komunikace občany obce a zároveň zvýšit estetickou hodnotu celého prostoru místních komunikací.

Stávající charakter přidruženého prostoru místních komunikací je poplatný době svého vzniku, což se projevuje na jeho celkovém stavu. Z celkového pohledu je prostor komunikací na mnoha místech značně rozlehlý bez zřejmé organizace. Pěší komunikace jsou zde již za hranicí své životnosti a vyznačují se četnými propady a nerovnostmi. Nevhodné šířkové uspořádání spolu s nejasným rozlišením ploch pro pěší a motorovou dopravu zhoršuje bezpečnost pro všechny účastníky provozu a uživatelský komfort veřejného prostoru je na poměrně nízké úrovni, vyžaduje výraznější optimalizaci a rekonstrukci.

Členění
Etapa I – Průtah podél silnice III/24624, levá strana ve směru na Krabčice.

Etapa II – Průtah podél silnice III/24047 v úseku od okraje obce ve směru od Klenče po č.p. 67, včetně řešení křižovatky silnic III/24047 x III/24624 a vazeb na okolní ulice.

Etapa III – Průtah podél silnice III/24624, pravá strana ve směru na Krabčice.

Etapa IV – Ulice naproti obecnímu úřadu, dvojice bočních ulic vedoucích severně od budovy mateřské školy.

Etapa V – Pokračování průtahu III/24047, navazuje na II. etapu a pokračuje až k železniční zastávce. Součástí etapy je i chodník z návsi k mateřské škole.

Aktuální stav
V současnosti je dokončena výstavba I. a III. etapy. Na další etapy je zpracována a odevzdána projektová dokumentace.

Related Projects