Žatec – chodníky podél ul. Pražská

Akce
Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec

HIP
Ing. Pavel Soukup

Objednatel
Město Žatec, Náměstí svobody 1, 438 24 Žatec

Datum
Projekt 2017/2018, stavba předpoklad 2019

Realizované činnosti
projektová dokumentace DSP/DPS; inženýring

Popis

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků podél ulice Pražská ve městě Žatec. Řešená oblast začíná u okružní křižovatky u kapucínského kláštera a pokračuje západním směrem až k areálu Armády ČR, tedy krátce za křižovatku s ulicí K Perči a Otakara Ševčíka. Úsek je dlouhý cca 800 m a řeší chodníky po obou stranách ulice s výjimkou některých úseků, kde jsou již chodníky zrekonstruovány dle bezbariérových zásad (krátký úsek u okružní křižovatky, u ulice Dukelská a levostranný úsek mezi ul. Tyršova a Karla Hynka Máchy).

Součástí projektu je mimo opravy chodníků také oprava autobusové zastávky „Žatec, u hřbitova“, a to v obou směrech, úprava dvojice stávajících přechodů pro chodce včetně nasvícení, doplnění chybějících či nevyhovujících míst pro přecházení, jednoznačné vymezení ploch pro parkování a také doplňkové sadové úpravy. Součástí projektu je také oprava chodníků v prostoru parku před bytovými domy č.p. 2528 – 2535 na začátku řešeného úseku. Ulicí Pražská vede průjezdní úsek silnice II/225, při návrhu úprav bylo respektováno stávající šířkové uspořádání průjezdního úseku tak, aby byla vždy zachována základní šířka min. 7,0 m mezi obrubami, je navržena oprava dotčených částí vozovky včetně doplnění VDZ.

Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a uživatelský komfort při užívání přidruženého prostoru komunikace občany obce a zároveň zvýšit estetickou hodnotu celého prostoru ulice Pražská. Rekonstruované chodníky jsou navrženy jako bezbariérové, využití nové infrastruktury tak bude výrazným zlepšením stávající situace i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Při celostátním sčítání dopravy 2016 zde byly zaznamenány hodnoty RPDI 4320 voz/24 hod. Záměrem investora je žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro zvyšování bezpečnosti.

Related Projects