Praha Petrovice – doprava v klidu

Akce
MČ Praha Petrovice – Analýza dopravy v klidu v MČ Praha – Petrovice

Objednatel
Městská část Praha-Petrovice, Edisonova 429, 109 00 Praha 10 – Petrovice

Datum
Červen 2016 – duben 2017

Realizované činnosti
STUDIE

HIP
Ing. Pavel Soukup

Popis

Studie řeší problematiku dopravy v klidu na téměř celém území městské části Praha-Petrovice. Městská část Praha-Petrovice se nachází na JV okraji hlavní města Prahy, zástavbou na severu přímo sousedí s MČ Praha 15, Horní Měcholupy. Z ostatních světových stran přímo nesousedí se zástavbou jiných městských částí.

Cílem této studie je v první fázi analýza současného stavu – zpracování průzkumu stávající dopravy v klidu v určených lokalitách a stanovení současné kapacity parkovacích ploch. Druhou částí studie je výpočet kapacity parkovacích stání pro současnou zástavbu dle Pražských stavebních předpisů a srovnání s aktuálním stavem.

Na výstupy z analytické části navazuje návrhová část, jejímž cílem je identifikace možných nových parkovacích a odstavených ploch v řešeném území tam, kde je v současnosti nedostatečná kapacita parkovacích ploch. Neméně významnou částí studie je identifikace ploch v obytných zónách, které v současnosti nejsou vyznačeny dopravním značením a vozidla zde tady parkují v rozporu s vyhláškou, ačkoliv prostorové dispozice parkování umožňují.

Výstupem studie je textová část spolu s výkresovou částí, ve které jsou zpracovány mapové podklady se současnou kapacitou (vč. výsledků průzkumů) a samostatně je zakresleno navýšení kapacity parkovacích míst společně s jejich rozmístěním (návrh nového vodorovného dopravního značení a uspořádání pro parkovací plochy).

Aktuální stav
Studie byla odevzdána objednateli, který se rozhodl v první fázi realizovat úpravy formou svislého a vodorovného značení a následně stavební úpravy vyžadující stavební povolení.

Related Projects