Praha Čakovice – doprava v klidu

Objednatel
MČ Praha-Čakovice
Náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Popis
Řešené území se nachází v MČ Praha-Čakovice, na jejím JV okraji. Oblast je vymezena ulicemi Ke Stadionu, Kysucká, Něvská a Svitavská. Projekt řeší výstavbu parkovacích stání podél stávajících komunikací, výstavbu nových chodníkových ploch a rekonstrukci veřejného osvětlení. Parkovací a odstavné plochy jsou navrženy v místech stávajících nezpevněných ploch, které jsou ale z velké části již k parkování a odstavování vozidel využívány a neplní funkci zeleně. Součástí projektu je i výstavba chodníku podél ulice Svitavská.

Aktuální stav
Projekt má pravomocné územní rozhodnutí, v současnosti je projednána dokumentace ke stavebnímu povolení a podána žádost o stavební povolení.

Stav z listopadu 2019

Related Projects