Veltrusy – ulice Hálkova

Akce
Veltrusy – Rekonstrukce ulice Hálkova

Investor
Město Veltrusy

Hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Soukup

Termín
Dokumentace 2018, realizace 2019

Realizované činnosti
Dokumentace DUR+DSP; inženýring

Spolutvůrci
ARIS – Ing. Martin Rieger (vsakovací objekty)

Popis
Předmětem projektu byla celková rekonstrukce ulice Hálkova (část mezi ulicemi Opletalova a Alešova) ve městě Veltrusy, včetně obnovy veřejného osvětlení a odvodnění. Délka řešeného úseku je cca 80 m. Koncept řešení ulice navazuje svým uspořádáním na východní úsek ulice, je zvoleno shodné šířkové uspořádání vozovky (kategorie MO 5,5/4,5/30). Aby zde nedocházelo k živelnému parkování, je navržen parkovací polozáliv (š. 2,0 m), který zužuje vozovku v daném místě na 3,5 m, jedná se tedy o jednopruhový obousměrný úsek – jde o vhodné řešení s ohledem na charakter ulice (slepý úsek). Na obou koncích ulice je dostatečný prostor pro vyhnutí protijedoucích vozidel, případně otáčení. Podél ulice je navržen v celé délce chodník (základní šířka 2,10 m), chodci tak nemusí při pohybu ve směru Alešova <-> Opletalova vstupovat do vozovky. Součástí projektu byla i obnova stromořadí na severní straně ulice, přičemž navržená rozteč a poloha stromů umožňuje případnou výměnu stromů i v dalších částech ulice při zachování jednotného vzhledu ulice a shodné rozteče mezi stromy.

Rozsah dokumentace

  • Objekty pozemních komunikací
    • SO101 – Komunikace a zpevněné plochy
  • Vodohospodářské objekty
    • SO301 – Vsakovací objekty
  • Elektro a sdělovací objekty
    • SO401 – Veřejné osvětlení

Related Projects